Algemene voorwaarden

Het gebruik van de site www.don-t-worry.be is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden.  Door gebruik te maken van deze site verklaart u de voorwaarden ("Voorwaarden"), zoals hieronder uiteen gezet, zonder enige beperking of voorbehoud te accepteren. Alvorens de site te bezoeken, wordt u verzocht deze voorwaarden aandachtig door te lezen. Als u van de site gebruikmaakt, erkent u dat u kennis hebt genomen van onderstaande voorwaarden, de voorwaarden heeft doorgelezen en akkoord gaat met deze voorwaarden. Indien u niet bereid bent deze voorwaarden op te volgen, is het niet toegestaan deze site te bezoeken.  
De Dr. Emmanuel Maes bvba kan te allen tijde de voorwaarden herzien en actualiseren. Deze aanpassingen gelden vanaf het moment dat ze op de site zijn geplaatst. Al u de site na een herziening van de voorwaarden bezoekt, betekent dit dat u akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden.

Aansprakelijkheid

Het gebruik van de site is voor eigen risico. Noch de Dr. Emmanuel Maes bvba, noch elke andere partij die betrokken is bij het creëren, produceren of plaatsen van de site is aansprakelijk voor enige directe, incidentele, indirecte of punitieve schade, of voor gevolgschade ten gevolge van het gebruik van de site. Hiertoe behoren onder meer virussen die uw PC kunnen infecteren of andere schade aan uw computersysteem.  De Dr. Emmanuel Maes bvba garandeert niet dat de beschikbare bestanden op de site bij het downloaden vrij zijn van virussen, worms, Trojan horses of andere codes met destructieve eigenschappen. Zonder het voorafgaande te beperken wordt het materiaal op de site 'AS IS' gepresenteerd, zonder garanties betreffende verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending.
De Dr. Emmanuel Maes bvba heeft deze site opgezet voor informatieve, educatieve en communicatieve doeleinden.   De informatie op deze site wordt door de Dr. Emmanuel Maes bvba met de nodige zorgvuldigheid nagekeken.  Mede door de snelle evolutie van de behandelde materie blijft de mogelijkheid echter bestaan dat deze informatie niet volledig correct is.  De Dr. Emmanuel Maes bvba wijst elke aansprakelijkheid betreffende de AANSPRAKELIJK OF VERANTWOORDELIJK VOOR DE BETROUWBAARHEID, ACCURAATHEID, GELDIGHEID, TIJDIGHEID, BRUIKBAARHEID OF VOLLEDIGHEID VAN INFORMATIE OP DEZE site af.

Auteursrecht & copyright

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van de site: Dr. Emmanuel Maes bvba, Veldbornstraat 29/2, 3300 Tienen.  Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Redactiebeleid

De Dr. Emmanuel Maes bvba behoudt zich het recht om te allen tijde materiaal van de site aan te passen of te verwijderen.  Beweringen en meningen die aan bod komen in de artikelen en mededelingen op deze website, zijn deze van de auteurs en niet noodzakelijk deze van de Dr. Emmanuel Maes bvba in het algemeen.

Medische informatie, vragen per e-mail & dringende medische hulp

De site kan van tijd tot tijd informatie bevatten over bepaalde ziekten en de behandeling hiervan. In geval van ziekte wordt u geadviseerd om een arts of specialist te raadplegen.
Alle aangeboden medische informatie of medisch advies is louter algemeen. Advies is niet gericht op individuele personen en kan geenszins de diagnose en/of de therapie van een arts vervangen.  De informatie vermeld op deze website is enkel bedoeld om een globaal overzicht te geven van de medische procedures uitgevoerd binnen de Dr. Emmanuel Maes bvba.  De verwijzing naar specifieke producten, processen of diensten zijn of impliceren geen aanbeveling door de Dr. Emmanuel Maes bvba.  Bijgevolg is het ook aangeraden een arts te raadplegen wanneer u reeds van plan was dit te doen of wanneer dit na de lezing van de op deze site gegeven informatie aangewezen of nodig zou zijn.
De bezoekers hebben de mogelijkheid de Dr. Emmanuel Maes bvba te contacteren via e-mail. Deze mogelijkheid is echter enkel voorzien om algemene inlichtingen aan te vragen, vermits de e-mails slechts periodiek worden nagekeken en beantwoord. Ook in dit geval geldt dat meegedeelde informatie en/of advies louter algemeen is en geen betrekking heeft op individuele personen. Ook in dit geval is het beter een arts te contacteren wanneer u denkt dat dit nodig is.  
Voor medische hulp kan u in dringende gevallen steeds terecht bij uw huisarts, de huisdokter van wacht of op de spoedgevallendienst van het dichtstbijzijnde ziekenhuis   In noodgevallen contacteert u het best de dienst 100.

Hyperlinks en verwijzingen

Sommige links op de site leiden tot informatiebronnen van servers die niet door de Dr. Emmanuel Maes bvba onderhouden worden of waarover de Dr. Emmanuel Maes bvba geen controle uitoefent. Om bezoekers van dienst te zijn, hebben wij op onze sites links geplaatst naar andere websites.   De Dr. Emmanuel Maes bvba kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van niet- de Dr. Emmanuel Maes bvba  sites, of voor de mogelijkheid toegang te verkrijgen tot deze websites. Een link naar een andere website of een aanbeveling voor een product of dienst waarvan de handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of wat dies meer zij, is genoemd, betekent niet een goedkeuring of aanbeveling door de Dr. Emmanuel Maes bvba. Het gebruikmaken van de links naar andere niet-site pagina's of andere sites is voor eigen risico en wij wijzen elke vorm van aansprakelijkheid met betrekking tot de toegang tot zulke sites van de hand.   De Dr. Emmanuel Maes bvba kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, noch de privacypolitiek van deze andere sites.

Beperkte toegang

De toegang tot andere plekken of de poging om overige informatie te verkrijgen, opgeslagen op het Dr. Emmanuel Maes bvba-computersysteem, is verboden, tenzij dit uitdrukkelijk door de Dr. Emmanuel Maes bvba is toegestaan. U gaat akkoord dat u zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de Dr. Emmanuel Maes bvba geen gebruik kunt maken van robots, spiders, automatische of handgestuurde processen of apparaten waardoor u kunt "screen scrapen", "monitor minen" of andere technieken waardoor u Webpagina's of de inhoud van Webpagina's kunt kopiëren.
E-mail adressen te vinden op deze site mogen niet gebruikt worden voor het versturen van ongewenste mail (''spam").
U gaat akkoord dat u geen gebruikmaakt van apparaten, software of procedures waarmee u de werking van de site kunt verstoren. U gaat akkoord dat u niet een onnodige en onevenredig zware last op de infrastructuur van de Dr. Emmanuel Maes bvba legt. Er mag op geen enkele wijze gebruik worden gemaakt van beeldtechnieken voor het insluiten van handelsmerken, logo's, handelsnamen of andere eigendomsinformatie, waaronder afbeeldingen, beelden, inhoud of lay-out/design op een website van de Dr. Emmanuel Maes bvba zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de Dr. Emmanuel Maes bvba.

Cookies

Om een optimale service te bieden, maken we gebruik van cookies. Een 'cookie' is een klein stuk informatie dat opgeslagen wordt op uw computer: dit cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan dezelfde site. Het cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan degene die het heeft aangemaakt.  Geen enkel ervan bevat informatie waardoor iemand u via e-mail zou kunnen contacteren. U heeft ook de mogelijkheid de browser zodanig te configureren dat hij u verwittigt telkens cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert. Cookies zijn niet essentieel om de deze website te bezoeken.
Onder geen enkel beding kan de Dr. Emmanuel Maes bvba verantwoordelijk gesteld worden voor het al dan niet rechtmatig gebruik van de website (b.v. hackers).

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging via de website aan de Dr. Emmanuel Maes bvba bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. 
De Dr. Emmanuel Maes bvba wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. 
De Dr. Emmanuel Maes bvba mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese richtlijnen inzake de GPDR. 
U stemt ermee in dat de Dr. Emmanuel Maes bvba de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten. 

GDPR privacyverklaring

De Dr. Emmanuel Maes bvba verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.  Deze privacyverklaring is een aanvulling op de bepalingen inzake privacy in de  brochure ‘Praktijkafspraken: afspraken in de praktijk’ (met name: §6. Briefwisseling; §7. Beroepsgeheim en privacy; §8. Partner & naaste familie; §9. Externe therapeuten; §14 Therapeuten in de praktijk; §20. Wet op de patiëntenrechten & inzagerecht) en de bepalingen in de Algemene voorwaarden op de website.  Vanaf 25.05.2018 maakt deze GDPR-privacyverklaring integraal deel uit van hogergenoemde documenten. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht  op emmanuel.maes@don-t-worry.be.  Deze GDPR privacyverklaring geldt enkel voor de activiteiten van de Dr. Emmanuel Maes bvba niet voor de therapeuten die een lokaal huren in het praktijkgebouw van de Dr. Emmanuel Maes bvba. 

Verwerkingsdoeleinden

De Dr. Emmanuel Maes bvba  verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens enkel en alleen voor de individuele bejegening van de gezondheidstoestand van de betrokkene en de eventuele administratieve en financiële afhandeling hiervan.  De geheimhouding van deze verwerking zit overigens reeds vervat in de wetten en deontologische richtlijnen inzake het beroepsgeheim. 

Er vindt binnen de Dr. Emmanuel Maes bvba geen profilering en/of verzenden van gepersonaliseerde marketing/reclame plaats. 

Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting en de noodzaak om de vitale belangen van de betrokkene te beschermen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden
Er worden – buiten de wettelijke verplichte uitwisseling met het RIZIV en Recipe (medicatie-voorschijfmodule van het RIZIV)  - geen gegevens overgemaakt aan derden, tenzij de betrokkene hiervoor expliciet zijn toestemming heeft gegeven.
Deze gegevens uitwisseling gebeurd per gewone briefwisseling dan wel via geëncrypteerde elektronische verzending via gespecialiseerde software. 

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding en de wettelijke bewaartermijnen van medische dossiers).  

Recht van inzage, verbetering, wissing (voor zover wettelijk toegelaten), beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens (voor zover wettelijk toegelaten).
De klant/patiënt(e) heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn.
Hij/zij kan bepaalde persoonsgegevens laten verwijderen voor zover deze niet in strijd zijn met andere wettelijke bepalingen omtrent het bijhouden van een medisch dossier en de wet op de patiëntenrechten.
Hij/zij kan de verwerking van persoonsgegevens laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f) (met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen), hoewel deze verwerking door andere wetgeving en deontologische bepalingen verboden is en derhalve ook niet door de Dr. Emmanuel Maes bvba gebeurt.
Bovendien, heeft de klant/patiënt(e) het recht (mits in achtneming van de wetgeving omtrent het beroepsgeheim en de wet op de patiëntenrechten) om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant/patiënt(e) gevraagd om:
een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: emmanuel.maes@don-t-worry.be

Direct marketing
De klant/patiënt(e) heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing, hoewel deze verwerking door andere wetgeving en deontologische bepalingen verboden is en derhalve ook niet door de Dr. Emmanuel Maes bvba gebeurt.

Klacht
De Klant/patiënt(e) beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).